XE KHÔNG CHÍNH CHỦ

06/01/2017 0

Cảnh sát giao thông được phép dừng xe khi nào? Theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư 01/2016/TT-BCA Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh