Bài thi Xuất Phát

03/03/2018 0

Bài thi Xuất Phát trong thi thực hành bằng lái xe Các bước thực hiện: Thắt dây an toàn. Xe nổ máy ở vị trí